Τέλος στα ψιλά γράμματα των ασφαλειών

Τέλος στα ψιλά γράμματα των ασφαλειών

Ο ρόλος του προσωπικού ασφαλιστικού συμβούλου δεν είναι απλός. Όση και αν είναι η ευκολία που παρέχει το διαδίκτυο δεν πρέπει να ξεχνάς ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα σημαντικός. Ο προσωπικός σου σύμβουλος είναι εδώ για:

 να σε βοηθήσει να μεγιστοποιήσεις το κέρδος σου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,

 να σου εξηγήσει και να εξαλείψει κάθε ενδοιασμό κρατώντας σε συνεχώς ενήμερο σε κάθε αλλαγή,

 να σε απαλλάξει από τη γραφειοκρατία κάνοντας όλες τις διαδικασίες για σένα,

 να είναι δίπλα σου σε κάθε απρόσμενο γεγονός αλλά και για να σε ενημερώνει για όλα τα ” ψιλά γράμματα” που κρύβονται στους όρους ασφάλισης.

 

Εκτός από το να σου προτείνει το πακέτο ασφάλισης που καλύπτει τις ανάγκες σου και να σε ενημερώσει για τις υποχρεώσεις σου απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία,  οφείλει να σε ενημερώσει για όλες τις πιθανές εξαιρέσεις. Οι όροι ασφάλισης κρύβουν λεπτομέρειες που τις περισσότερες φορές ο ασφαλιζόμενος δεν γνωρίζει και βρίσκεται προ εκπλήξεως. Ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου, πέραν τον άλλον, είναι να μιλά με τον πελάτη του ανοιχτά χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

 

   Εμείς βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα!

 

  • Νομική Προστασία

Γνώριζες ότι για να “ενεργοποιηθεί” η κάλυψη της Νομικής Προστασίας πρέπει το κόστος της διεκδίκησης της αποζημίωσης για υλικές ζημιές να υπερβαίνει τα 300 ευρώ ενώ για τις σωματικές βλάβες δεν τίθεται περιορισμός.

 

 

  •   Ολική Κλοπή

Έχοντας συμπεριλάβει την κάλυψη της Ολικής Κλοπής στο ασφαλιστήριο σας αποζημιώνεστε με το ποσό της τρέχουσας αξίας κατά την ημέρα κλοπής του οχήματος εφόσον αυτό είναι μικρότερο ή ίσο με αυτό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο αποζημιώνεστε με αυτό που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Επίσης, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την κλοπή του οχήματος εντός 12 ωρών στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και εντός 3 ημερών στην ασφαλιστική εταιρεία. Η καταβολή της αποζημίωσης ορίζεται μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική μήνυση για κλοπή του οχήματος και αφού προσκομισθεί βεβαίωση της αστυνομικής αρχής ότι το όχημα δεν έχει βρεθεί και η μήνυση δεν έχει ανακληθεί.

 

 

  •   Μερική Κλοπή

Καλύπτεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που ορίζεται στο ασφαλιστήριο η τρέχουσα αξία των ασφαλισμένων εξαρτημάτων που έχουν κλαπεί και είναι απαραίτητα για την κίνηση του οχήματος. Η ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα αντί να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο να επισκευάσει το όχημα.

 

 

  •   Κακόβουλες Ενέργειες

Με την κάλυψη αυτή καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο οι υλικές ζημιές που προκαλούνται από δόλια ενέργεια τρίτου. Όμως εξαιρούνται οι εξής σημαντικές περιπτώσεις: Δόλια ενέργεια που διενεργήθηκε από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του ασφαλισμένου μέχρι και 3ου βαθμού καθώς και νυν ή πρώην συζύγους

  •  Επασφάλιστρο

Σε περίπτωση που το όχημα οδηγείται από άτομο που έχει λάβει την άδεια οδήγησης για πρώτη φορά εντός του τελευταίου χρόνου πριν την επέλευση οποιουδήποτε ατυχήματος με το ασφαλιζόμενο όχημα και αυτό δεν έχει δηλωθεί στην εταιρεία και δεν έχει καταβληθεί το ανάλογο επασφάλιστρο, ο ασφαλιζόμενος καλείται να καταβάλλει το 60% επί των εκάστοτε ετησίων ασφαλίστρων για τους καλυπτόμενους κινδύνους, χωρίς να φέρει ευθύνη αποζημίωσης.

 

 

  •   Ίδιες Ζημιές (Μικτή)

Δεν παρέχεται αποζημίωση για ζημιές σε μη εργοστασιακά εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Εξαιρούνται οι ζημιές στα ελαστικά, τις ζάντες και τα τάσια όταν η ζημιά περιορίζεται σε αυτά.

 

 

 

  •   Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Ο λήπτης της ασφάλισης αποζημιώνεται μόνον κατά το ποσοστό υπαιτιότητας που βαρύνει τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος. Για να διαπιστωθεί ο βαθμός υπαιτιότητας πρέπει να προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια Έγγραφα. Αν το υπαίτιο όχημα παραμένει άγνωστο η παρούσα κάλυψη δεν υφίσταται.

 

 

  •   Φυσικά Φαινόμενα

Η κάλυψη δεν ισχύει σε περίπτωση που θα προκληθεί μηχανική βλάβη λόγω παγετού ή βλάβη στα ψυγεία ή θερμοθαλάμους, ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε αιτία.

 

 

 

  •   Οδική Βοήθεια

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση της παροχής της συγκεκριμένης κάλυψης σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων, σε περίπτωση που το όχημα χρειάζεται αντιολισθητικές αλυσίδες, σε περίπτωση που οι αναφερόμενες βλάβες οφείλονται σε μακροχρόνια ακινησία του οχήματος, σε περίπτωση που κατά την ίδια ασφαλιστική περίοδο, ο ασφαλισμένος καλεί επανειλημμένα την Οδική Βοήθεια για βλάβη που οφείλεται στην ίδια αιτία, σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων και δεν είναι δυνατόν να ρυμουλκηθεί.

 

 

  Βασικές Εξαιρέσεις:

Στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης αν και είναι υποχρεωτική από το νόμο δεν καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις:
– Αν ο Οδηγός δεν διαθέτει άδεια οδήγησης
– Αν ο Οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών
– Αν το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτή που ορίζει η Άδεια Κυκλοφορίας
– Αν το όχημα συμμετέχει σε αγωνίσματα ταχύτητας, παρελάσεις κλπ.

Γενικοί Κανόνες
Κάθε ζημιά ή ατύχημα με το ασφαλισμένο όχημα πρέπει να δηλώνεται στην εταιρεία εντός 8 ημερών.

 

 

 

Σύγκρινε καλύψεις – διάρκεια – τιμές Online και λάβε την ασφάλεια στο mail σου.

 

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο 210 97 07 047 ή να μας επισκεφθείτε στη Λ. Βουλιαγμένης 291, Αγ. Δημήτριος.

 

 

Share this post