Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Α. Εισαγωγικά και γενικοί όροι.

Η Insurance Motors, ιδιοκτησίας του Κλάδη Φ. Γεώργιου, εφ΄εξήςκαλούμενη και χάριν συντομίας «insurancemotors.gr», είναι ελληνική επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού δικαίου, εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 291, είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό Ειδικού Μητρώου 45502 και Αριθμό Γενικού Μητρώου 337729, έχει Α.Φ.Μ. 049355055 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου και παρέχει Υπηρεσίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Ο παρόντας ιστότοπος αποτελεί την ηλεκτρονική προέκταση του Ασφαλιστικού Πρακτορείου – Γραφείου Ασφαλιστικών Συμβούλων το οποίο λειτουργεί στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ο ιστότοπος της insurancemotors.gr, δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες, σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρεία της επιλογής τους εκ των συνεργαζόμενων με το γραφείο μας ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας insurancemotors.gr παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, το οποίο αποτελείται από τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις σελίδες, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, εφ΄εξής καλούμενο και χάριν συντομίας το «περιεχόμενο». Οφείλουν δε να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την χρήση των σελίδων ή και των υπηρεσιών.Ηχρήση του insurancemotors.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από τους επισκέπτες του, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτούς.

Το insurancemotors.gr  περιέχει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες παραπέμπει μέσω δεσμών ή διαφημιστικών banner για διευκόλυνση του επισκέπτη, για εξυπηρέτηση του χρήστη των υπηρεσιών του ή για διαφημιστικούς λόγους. Το insurancemotors.gr δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν υλική, θετική ή αποθετική ζημία ή τραυματισμό εξαιτίας της χρήσης του περιεχομένου τέτοιων ιστοσελίδων.

Ομοίως δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων του, ή ο χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών, συνδέσμων και του περιεχομένου του. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου, τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την φιλοξενία της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν υλική, θετική ή αποθετική ζημία και τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης, της πλοήγησης, και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και για την διαθεσιμότητά του.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο insurancemotors.gr δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια αλλά να εκλαμβάνονται ελεύθερα από τους χρήστες οι οποίοι οφείλουν να τις αξιολογούν.

Β. Περιγραφή ΠαρεχόμενωνΥπηρεσιώνκαι Όροι ΠρομήθειαςΠροϊόντων Κλάδου Ασφάλισης.

Το insurancemotors.gr προκειμένου να παράσχει μεγάλο εύρος επιλογών στον τελικό χρήστη του, συνεργάζεται με αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδακαι στο εξωτερικό.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τα κριτήρια (φίλτρα) που ο εκάστοτε χρήστηςέχει ορίσει.Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι τα ασφαλιστικά προϊόνταδεν προτείνονται από το insurancemotors.gr υπό την μορφή άμεσων ή έμμεσων συμβουλών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες από τους χρήστες αλλά αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις προς αυτούς οι οποίες παρουσιάζονται με σχετική συνάφεια ανάλογα με τις πληροφορίες και τις παραμέτρους που οι ίδιοι έχουν εισαγάγει στο σύστημα,σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν ταπροϊόντα αυτά και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη του insurancemotors.gr.

Περαιτέρω οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος της επιλογής τους, εντούτοις αναγνωρίζουν ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα οριστικοποιηθεί και θα αποσταλεί στον χρήστη, μετά την αποδοχή της από την ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους που γνωστοποιήθηκαν πριν την σύναψή της με τον χρήστη, ο τελευταίος θα έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό γ όρουπερ. 1.

Ο χρήστης προκειμένου να υποβάλλει αίτημα προς την ασφαλιστική εταιρεία μέσω του insurancemotors.gr, θα του ζητηθεί να συμπληρώσει μία φόρμα με τα στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα του χρήστη, θα μεταβιβασθούν στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο χρήστης επέλεξε να συνεργασθεί. Το insurancemotors.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις του χρήστη κατά την συμπλήρωση των στοιχείων που εισαγάγει στο σύστημα, όπως επίσης, δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια τόσο κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών αυτώνόσο και για την αποδοχή των από την ασφαλιστική εταιρεία. Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ο οποίος με την υποβολή της, δηλώνει υπεύθυνα άλλως αποδέχεται και εγγυάται, ότι ενεργεί στο όνομά του και είναι νόμιμος κάτοχος, νομέας και δικαιούχος του προς ασφάλιση εκάστοτε κινητού ή ακινήτου ή σε προϊόντα υγείας και ζωής ότι ο ίδιος επρόκειται να καταστεί ο λήπτης της ασφάλισης, ήτοι το ασφαλιζόμενο πρόσωπο. Αναγνωρίζει δε ότι η τυχόν εσφαλμένη, ελλιπής, ανακριβής ή αναληθής συμπλήρωση των στοιχείων του, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αρχικής λήψης ή ανανέωσης του ασφαλιστικού προϊόντος, αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας ή/και του συμβολαίου εφόσον αυτό έχει εκδοθεί. Η έναρξη της εισαγωγής των στοιχείων του χρήστη στην φόρμα αιτήσεως, προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Β.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Επιπρόσθετα δηλώνει άλλως αποδέχεται και εγγυάται, ότι τα μέσα πληρωμής τα οποία χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του με την insurancemotors.gr και την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του, του ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή άλλως είναι δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης αυτών των μέσων και ότι αποδέχεται να γνωστοποιήσει ταστοιχεία αυτά στο insurancemotors.gr, παρέχοντάς του ταυτόχρονα την ρητή εντολή, για την είσπραξη του αναλογούντος του ασφαλιστικού προϊόντος ποσού. Το insurancemotors.gr δεν διαχειρίζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής του χρήστη αλλά αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική χρηματική συναλλαγή είναι η Τράπεζα Alpha Bank και όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών »Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit(Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Μέσω της πλατφόρμας της οποίας γίνεται η ηλεκτρονική πληρωμή και ενσωματώνεται στο insurancemotors.gr, χωρίς όμως να αποτελεί μέρος του περιεχομένου του, ως εκ τούτου σε περίπτωση κλοπής ή/και μετέπειτα χρήσης  των στοιχείων αυτών από τρίτους, το  insurancemotors.gr δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη.

Η υποβολή της αίτησης ασφάλισης μέσω του insurancemotors.gr απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία που επέλεξε ο χρήστης, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική εταιρεία προς την οποία απευθύνεται. Το δε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται, αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξει ο χρήστης και όχι ασφαλιστική σύμβαση με το insurancemotors.gr και την επιχείρηση/ασφαλιστικό πρακτορείο στην οποία αυτό ανήκει. Το insurancemotors.gr παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ΔΕΝ είναι ασφαλιστική εταιρεία.

Προκειμένου να εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να καταστεί ο χρήστης λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να εξοφλήσει πλήρως τα ασφάλιστρα πριν την έναρξη της ασφαλιστική περιόδου, διαφορετικά η σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του χρήστη, θεωρείται ως μη συναφθείσα και εάν αυτή έχει ήδη συναφθεί και έχει ήδη εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο καλύπτει μεταγενέστερο της εκδόσεώς του χρόνο ασφάλισης, όπως συμβαίνει λόγου χάριν στις ανανεώσεις συμβολαίων και δεν εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου την οποία αυτό καλύπτει, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται (Π.Δ. 190/2006)

Γ. Διαδικασία Εναντίωσης – Υπαναχώρησης.

Ο ασφαλισμένοςέχει δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997 και είναι οι εξής:

  1. Όταν διαπιστώσει ότι οιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης, παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα εναντίωσης, ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την συμπλήρωση και υποβολή στην διεύθυνση της επιχείρησης, εγγράφου εντύπου εναντίωσης.
  2. Εάν το insurancemotors.gr ή η ασφαλιστική εταιρεία δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ασφάλισης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Ν. 4364/2016 ή όταν δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους οι οποίοι διέπουν την σύμβασημνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης δύναται να εναντιωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών, υποβάλλοντας στην διεύθυνση της επιχείρησης συμπληρωμένο το έγγραφο έντυπο εναντίωσης.

Ο ασφαλισμένος διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4θ παρ. 6 Ν. 2251/1994 το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην έδρα της επιχείρησης μας, έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους εφόσον η παραλαβή τους έγινε σεμεταγενέστερο χρόνο της συνάψεως της σύμβασης.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιώματα ασκηθούν σύννομα, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην insurancemotors.gr έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

 

Δ. Πνευματική ιδιοκτησία.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντα ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του insurancemotors.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του insurancemotors.gr.

 

Ε. Προσωπικά δεδομένα.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016) παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου στο Ασφαλιστικό Πρακτορείο INSURANCE MOTORS- ΚΛΑΔΗΣ Φ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με έδρα : Λ. Βουλιαγμένης 291, Άγιος Δημήτριος, και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται στη συνέχεια.

Σκοποί Συλλογής Δεδομένων

Οι σκοποί, για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων από την Insurance Motors αφορά: Τη συμπλήρωση αίτησης προσφοράς ασφάλισης, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την υποβολή αίτησης ασφάλισης, την έκδοση ασφαλιστικού συμβολαίου, το διακανονισμό ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης εν γένει και την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης

Πηγές Πληροφόρησης

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισης μου, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στην εταιρεία στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιαδήποτε άλλο μέσω έγγραφο ή ηλεκτρονικό.

Αποδέκτες

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για Διαφημιστικούς Σκοπούς

Τα δηλωθέντα από εμένα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου μου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Ασφαλιστικό Πρακτορείο για να λαμβάνω ειδοποιήσεις διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω e-mail ή SMS ή τηλεφωνικά.

Είναι ενδεχόμενο για την χρήση υπηρεσιών από το site να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος κ.α. Όλα αυτά τα στοιχεία θα ζητηθούν, εφόσον είναι απαραίτητα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί αίτημά σας το οποίο προϋποθέτει την χορήγηση αυτών των στοιχείων άλλως προκειμένουνα αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.Οι πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους.

Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους. Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται στους επισκέπτες ή και στους χρήστες του παρόντος ιστότοπου, καθώς και η ενημέρωσή τους για διαθέσιμα προϊόντακαι υπηρεσίες.

Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με τους Νόμους 2472/97 & 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα. Τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται με τη θέληση των χρηστών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τις παραπάνω ασφαλιστικές εταιρίες και από το insurancemotors.gr για προωθητικές ενέργειες αλλά και έρευνες ικανοποίησης πελατών που διενεργούν οι ίδιοι ή μέσω τρίτων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες τους.

Εκτός από τον παρόντα ιστότοπο και τις ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρίες, αποδέκτες των συγκεκριμένων δεδομένων μπορεί να είναι οι Δημόσιες αρχές, νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, αντασφαλιστές, δικηγόροι, κ.α., έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος.

ΣΤ. Cookies.

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου με την πλοήγησή του στον ιστότοπο του insurancemotors.gr ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται στον ιστότοπο με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως κατανοεί και αποδέχεται ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του.

Εάν δεν επιθυμεί την χρήση τους, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του πλοηγού του. Σε περίπτωση αποτροπής εγκατάστασης cookies όμως, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από το insurancemotors.gr.

Ζ. Τελικές διατάξεις.

Το insurancemotors.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους χρήσης, ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης και χρήστης των υπηρεσιών του, οφείλει να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στους όρους αυτούς.

Το insurancemotors.gr, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του να είναι μόνιμα διαθέσιμο, να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό του τόπο. Εντούτοις, σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο του καθώς και την διαθεσιμότητά του. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να  προκαλέσει η χρήση του.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο τις υπηρεσίες που αυτός προσφέρει καθώς και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτόν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.