Όροι Χρήσης

Α. Εισαγωγικά και γενικοί όροι

Το ασφαλιστικό πρακτορείο Insurance Motors, ιδιοκτησίας του Κλάδη Φ. Γεώργιου, εφεξής καλούμενο και χάριν συντομίας «insurancemotors.gr», είναι ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού δικαίου, εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 291, είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό Ειδικού Μητρώου EEA / 4871 και Αριθμό Γενικού Μητρώου 337729, έχει Α.Φ.Μ. 049355055 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και παρέχει Υπηρεσίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Ο παρόντας ιστότοπος αποτελεί την ηλεκτρονική προέκταση του Ασφαλιστικού Πρακτορείου – Γραφείου Ασφαλιστικών Συμβούλων το οποίο λειτουργεί στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ο ιστότοπος της insurancemotors.gr, δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες, σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρεία της επιλογής τους εκ των συνεργαζόμενων με το γραφείο μας ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας insurancemotors.gr παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, το οποίο αποτελείται από τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις σελίδες, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, εφεξής καλούμενο και χάριν συντομίας το «περιεχόμενο». Οφείλουν δε να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την χρήση των σελίδων ή και των υπηρεσιών. Η χρήση του insurancemotors.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από τους επισκέπτες του, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτούς.

Το insurancemotors.gr  περιέχει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες παραπέμπει μέσω δεσμών ή διαφημιστικών banner για διευκόλυνση του επισκέπτη, για εξυπηρέτηση του χρήστη των υπηρεσιών του ή για διαφημιστικούς λόγους. Το insurancemotors.gr δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν υλική, θετική ή αποθετική ζημία ή τραυματισμό εξαιτίας της χρήσης του περιεχομένου τέτοιων ιστοσελίδων.

Ομοίως δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων του, ή ο χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών, συνδέσμων και του περιεχομένου του. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου, τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την φιλοξενία της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν υλική, θετική ή αποθετική ζημία και τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης, της πλοήγησης, και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και για την διαθεσιμότητά του.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο insurancemotors.gr δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια αλλά να εκλαμβάνονται ελεύθερα από τους χρήστες οι οποίοι οφείλουν να τις αξιολογούν.

Β. Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Όροι ΠρομήθειαςΠροϊόντων Κλάδου Ασφάλισης

Το insurancemotors.gr προκειμένου να παράσχει μεγάλο εύρος επιλογών στον τελικό χρήστη του, συνεργάζεται με αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τα κριτήρια (φίλτρα) που ο εκάστοτε χρήστης έχει ορίσει. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν προτείνονται από το insurancemotors.gr υπό την μορφή άμεσων ή έμμεσων συμβουλών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες από τους χρήστες αλλά αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις προς αυτούς οι οποίες παρουσιάζονται με σχετική συνάφεια ανάλογα με τις πληροφορίες και τις παραμέτρους που οι ίδιοι έχουν εισαγάγει στο σύστημα, σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τα προϊόντα αυτά και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη του insurancemotors.gr.

Περαιτέρω οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος της επιλογής τους, εντούτοις αναγνωρίζουν ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα οριστικοποιηθεί και θα αποσταλεί στον χρήστη, μετά την αποδοχή της από την ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους που γνωστοποιήθηκαν πριν την σύναψή της με τον χρήστη, ο τελευταίος θα έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό γ όρου περ. 1.

Ο χρήστης προκειμένου να υποβάλλει αίτημα προς την ασφαλιστική εταιρεία μέσω του insurancemotors.gr, θα του ζητηθεί να συμπληρώσει μία φόρμα με τα στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα του χρήστη, θα μεταβιβασθούν στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο χρήστης επέλεξε να συνεργασθεί.

Το insurancemotors.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις του χρήστη κατά την συμπλήρωση των στοιχείων που εισαγάγει στο σύστημα, όπως επίσης, δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια τόσο κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών αυτών όσο και για την αποδοχή των από την ασφαλιστική εταιρεία.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ο οποίος με την υποβολή της, δηλώνει υπεύθυνα άλλως αποδέχεται και εγγυάται, ότι ενεργεί στο όνομά του και είναι νόμιμος κάτοχος, νομέας και δικαιούχος του προς ασφάλιση εκάστοτε κινητού ή ακινήτου ή σε προϊόντα υγείας και ζωής ότι ο ίδιος πρόκειται να καταστεί ο λήπτης της ασφάλισης, ήτοι το ασφαλιζόμενο πρόσωπο.

Αναγνωρίζει δε ότι η τυχόν εσφαλμένη, ελλιπής, ανακριβής ή αναληθής συμπλήρωση των στοιχείων του, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αρχικής λήψης ή ανανέωσης του ασφαλιστικού προϊόντος, αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας ή/και του συμβολαίου εφόσον αυτό έχει εκδοθεί. Η έναρξη της εισαγωγής των στοιχείων του χρήστη στην φόρμα αιτήσεως, προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Β.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Επιπρόσθετα δηλώνει άλλως αποδέχεται και εγγυάται, ότι τα μέσα πληρωμής τα οποία χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του με την insurancemotors.gr και την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του, του ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή άλλως είναι δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης αυτών των μέσων και ότι αποδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στο insurancemotors.gr, παρέχοντάς του ταυτόχρονα την ρητή εντολή, για την είσπραξη του αναλογούντος του ασφαλιστικού προϊόντος ποσού.

Το insurancemotors.gr δεν διαχειρίζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής του χρήστη αλλά αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική χρηματική συναλλαγή είναι η Τράπεζα Alpha Bank και όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών »Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit(Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η συναλλαγή θα διενεργηθεί με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εγγυάται η Alpha Bank και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας των στοιχείων των συναλλασσόμενων. Για τον σκοπό αυτό σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Alpha e-Commerce , όπου θα εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας.

Αμέσως μετά θα ενημερωθείτε για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, με σχετικό μήνυμα επί της οθόνης, ενώ θα σας αποσταλεί και σχετικό e-mail.

Μέσω της πλατφόρμας της οποίας γίνεται η ηλεκτρονική πληρωμή και ενσωματώνεται στο insurancemotors.gr, χωρίς όμως να αποτελεί μέρος του περιεχομένου του, ως εκ τούτου σε περίπτωση κλοπής ή/και μετέπειτα χρήσης  των στοιχείων αυτών από τρίτους, το  insurancemotors.gr δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη.

Η υποβολή της αίτησης ασφάλισης μέσω του insurancemotors.gr απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία που επέλεξε ο χρήστης, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική εταιρεία προς την οποία απευθύνεται. Το δε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται, αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξει ο χρήστης και όχι ασφαλιστική σύμβαση με το insurancemotors.gr και την επιχείρηση/ασφαλιστικό πρακτορείο στην οποία αυτό ανήκει. Το insurancemotors.gr παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ΔΕΝ είναι ασφαλιστική εταιρεία.

Προκειμένου να εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να καταστεί ο χρήστης λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να εξοφλήσει πλήρως τα ασφάλιστρα πριν την έναρξη της ασφαλιστική περιόδου, διαφορετικά η σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του χρήστη, θεωρείται ως μη συναφθείσα και εάν αυτή έχει ήδη συναφθεί και έχει ήδη εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο καλύπτει μεταγενέστερο της εκδόσεώς του χρόνο ασφάλισης, όπως συμβαίνει λόγου χάριν στις ανανεώσεις συμβολαίων και δεν εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου την οποία αυτό καλύπτει, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται (Π.Δ. 190/2006)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κάθε αγορά μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί όλο το ποσό στον αγοραστή, ή να ακυρωθεί η χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, αν αποσταλεί e-mail στο info@insurancemotors.gr μέσα σε 24 ώρες από την στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αγορά και πριν την αποστολή. O αγοραστής πρέπει να αναφέρει μέσα στο mail του τον κωδικό συνδιαλλαγής ή την αιτιολογία , ώστε να γίνει η ακύρωση της αγοράς γρήγορα.

Γ. Διαδικασία Εναντίωσης – Υπαναχώρησης

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997 και είναι οι εξής:

  1. Όταν διαπιστώσει ότι οιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης, παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα εναντίωσης, ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την συμπλήρωση και υποβολή στην διεύθυνση της επιχείρησης, εγγράφου εντύπου εναντίωσης.
  2. Εάν το insurancemotors.gr ή η ασφαλιστική εταιρεία δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ασφάλισης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Ν. 4364/2016 ή όταν δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους οι οποίοι διέπουν την σύμβαση μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης δύναται να εναντιωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών, υποβάλλοντας στην διεύθυνση της επιχείρησης συμπληρωμένο το έγγραφο έντυπο εναντίωσης.

Ο ασφαλισμένος διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4θ παρ. 6 Ν. 2251/1994 το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην έδρα της επιχείρησης μας, έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους εφόσον η παραλαβή τους έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο της συνάψεως της σύμβασης.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιώματα ασκηθούν σύννομα, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περ έλευσή της στην insurancemotors.gr έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Δ. Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντα ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του insurancemotors.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του insurancemotors.gr.

Ε. Προσωπικά δεδομένα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ INSURANCEMOTORS.GR

  1. Προσωπικά Δεδομένα.

Οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών της insurancemotors.gr και προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν κάποιες από τις προσωπικές τους πληροφορίες οι οποίες εμπίπτουν στα χαρακτηριζόμενα του άρθρου 4 περ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ορίζεται κάθε πληροφορία η οποία είναι ικανή να προσδιορίσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Οι πληροφορίες οι οποίες θα σας ζητηθούν, είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστεί το αίτημά σας για την παροχή και παρουσίαση εξατομικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας ανάγκες. Με την γνωστοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών, αποδέχεστε την περαιτέρω επεξεργασία τους.

2. Επεξεργασία Δεδομένων.

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,     ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα πεδία συλλογής τους κατά περίπτωση, δηλαδή ανάλογα με το επιλεγμένο προϊόν, μπορεί να ζητηθεί το όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, επάγγελμα, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, κ.α.

Υπεύθυνο πρόσωπο για την επεξεργασία: Ο Γεώργιος Κλάδης του Φωτίου, ως ιδιοκτήτης του ιστότοπου INSURANCEMOTORS.GR, ο οποίος εδρεύει στην Λεωφόρος Βουλιαγμένης 291, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 97.07.047), είναι το υπεύθυνο για την επεξεργασία πρόσωπο, και ο οποίος από τούδε και στο εξής θα καλείται «ο ΥΕ».

Διαβίβαση των δεδομένων: Ο ως άνω ΥΕ θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χορηγούν οι επισκέπτες και χρήστες του παρόντος ιστότοπου, ενώ θα τα διαβιβάζει υποχρεωτικώς, μόνο στην περίπτωση που χρήστης προχωρήσει στην σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, στην ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή με την υποβολή του αιτήματος για ασφάλιση, ο χρήστης αποδέχεται ρητά την διαβίβαση των πληροφοριών που μας έχει γνωστοποιήσει, στην ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του. Μετά την ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών, στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία την οποία έχει επιλέξει ο χρήστης, ο ΥΕ, δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα καθίστανται πλέον αυτοτελώς και ανεξάρτητα Υπεύθυνες για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση ασφάλισης και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων οι οποίες απορρέουν από αυτήν.

3. Σκοπός της επεξεργασίας.

Προκειμένου να υπολογιστεί το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν και το αναλογικό ασφάλιστρο, θα πρέπει ο επισκέπτης και χρήστης του παρόντος ιστότοπου, ανάλογα με το ασφαλιστικό προϊόν το οποίο αιτείται, να γνωστοποιήσει τις αντίστοιχες κατά περίπτωση, απολύτως απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες στα ανάλογα πεδία.

Με βάση τα δεδομένα που χορηγούνται ο επισκέπτης ή ο χρήστης εντάσσεται σε ομοιογενή κατηγορία κινδύνων και έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε το κατάλληλο και αναλογικό για αυτόν ασφάλιστρο. Ο υπολογισμός αυτός και άρα η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, τα οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητούνται, συνιστά υποχρέωση του ασφαλισμένου βάσει του ασφαλιστικού νόμου (Ν. 2496/1997), προκειμένου εν συνεχεία να συναφθεί η ασφαλιστική σύμβαση.

Η ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα της ασφαλιστικής εταιρείας να ακυρώσει ή να καταγγείλει το ασφαλιστήριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς: Τα στοιχεία της επικοινωνίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα τα κρατήσουμε μόνο και εφόσον μας δηλώσετε ρητά κατά το στάδιο συλλογής τους, την επιθυμία σας, να επικοινωνούμε μαζί σας, για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων, εντούτοις δεσμευόμαστε ρητά, προκειμένου αυτά τα στοιχεία να παραμείνουν ασφαλή και να μην διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε τρίτο.

Στην ανωτέρω επεξεργασία μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

4. Δικαιώματα του υποκειμένου των Δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων, έχει ανά πάσα στιγμή τα κάτωθι δικαιώματα και τα οποία μπορεί να τα ασκήσει επικοινωνώντας με τον ΥΕ στο εξής τηλέφωνο: 210 97 07 047, φαξ: 210 97 07 089 , ή ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στη διεύθυνση: info@insurancemotors.gr

1) Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 του ΓΚΠΔ, παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εάν του ζητηθεί θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

2) Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

3) Δικαίωμα Διαγραφής ή δικαίωμα στη λήθη: 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 4.5.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/43 β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

4) Δικαίωμα περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασίας:  1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. L 119/44 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2016

3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

5) Δικαίωμα φορητότητας: 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Εκτός των ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 και η οποία δέχεται την υποβολή σχετικών παραπόνων εγγράφως με κατάθεση στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά μέσω του www.dpa.gr.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016) παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου στο Ασφαλιστικό Πρακτορείο INSURANCE MOTORS- ΚΛΑΔΗΣ Φ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με έδρα : Λ. Βουλιαγμένης 291, Άγιος Δημήτριος, και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται στη συνέχεια.

Σκοποί Συλλογής Δεδομένων

Οι σκοποί, για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων από την Insurance Motors αφορά: Τη συμπλήρωση αίτησης προσφοράς ασφάλισης, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την υποβολή αίτησης ασφάλισης, την έκδοση ασφαλιστικού συμβολαίου, το διακανονισμό ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης εν γένει και την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης

Πηγές Πληροφόρησης

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισης μου, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στην εταιρεία στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιαδήποτε άλλο μέσω έγγραφο ή ηλεκτρονικό.

Αποδέκτες

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για Διαφημιστικούς Σκοπούς

Τα δηλωθέντα από εμένα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου μου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Ασφαλιστικό Πρακτορείο για να λαμβάνω ειδοποιήσεις διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω e-mail ή SMS ή τηλεφωνικά.

Είναι ενδεχόμενο για την χρήση υπηρεσιών από το site να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος κ.α. Όλα αυτά τα στοιχεία θα ζητηθούν, εφόσον είναι απαραίτητα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί αίτημά σας το οποίο προϋποθέτει την χορήγηση αυτών των στοιχείων άλλως προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

Οι πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». «Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους.

Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους. Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται στους επισκέπτες ή και στους χρήστες του παρόντος ιστότοπου, καθώς και η ενημέρωσή τους για διαθέσιμα προϊόντακαι υπηρεσίες.

Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με τους Νόμους 2472/97 & 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα. Τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται με τη θέληση των χρηστών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τις παραπάνω ασφαλιστικές εταιρίες και από το insurancemotors.gr για προωθητικές ενέργειες αλλά και έρευνες ικανοποίησης πελατών που διενεργούν οι ίδιοι ή μέσω τρίτων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες τους.

Εκτός από τον παρόντα ιστότοπο και τις ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρίες, αποδέκτες των συγκεκριμένων δεδομένων μπορεί να είναι οι Δημόσιες αρχές, νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, αντασφαλιστές, δικηγόροι, κ.α., έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος.

ΣΤ. Cookies

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου με την πλοήγησή του στον ιστότοπο του insurancemotors.gr ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται στον ιστότοπο με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως κατανοεί και αποδέχεται ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του.

Εάν δεν επιθυμεί την χρήση τους, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του πλοηγού του. Σε περίπτωση αποτροπής εγκατάστασης cookies όμως, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από το insurancemotors.gr.

Ζ. Τελικές διατάξεις

Το insurancemotors.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους χρήσης, ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης και χρήστης των υπηρεσιών του, οφείλει να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στους όρους αυτούς.

Το insurancemotors.gr, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του να είναι μόνιμα διαθέσιμο, να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό του τόπο. Εντούτοις, σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο του καθώς και την διαθεσιμότητά του. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να  προκαλέσει η χρήση του.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο τις υπηρεσίες που αυτός προσφέρει καθώς και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτόν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.