ΕΥΡΩΠΗ Αστική Ευθύνη

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική μέσα από ένα πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει, μεριμνεί για την εξασφάλιση κάθε καταλογισμού ευθύνης μέσω των προγραμμάτων Αστικής Ευθύνης.

Περιγραφή

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που βαραίνουν τον ασφαλισμένο, είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης από τρίτους για Ζημίες, συνεπεία κινδύνων που ελλοχεύουν από την λειτουργία της δραστηριότητάς του.

 • Η Αστική Ευθύνη μπορεί να υπάρχει ως αυτόνομο συμβόλαιο ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός.
 • Καλύπτονται οι αποζημιώσεις που μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει ο ασφαλισμένος από ζημιές που προξένησε σε τρίτους.
 • Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη με τις επεκτάσεις των βασικών καλύψεων που περιλαμβάνουν.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ή / και τη χωρητικότητα της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Καλύψεων

Το πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΗ Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των επιλογών Α, Β και Γ.

 • Πακέτο καλύψεων Α
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 50.000€
 2. Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 100.000€
 3. Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 50.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 150.000€
 • Πακέτο καλύψεων Β
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 100.000€
 2. Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 200.000€
 3. Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 100.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 300.000€
 • Πακέτο καλύψεων Γ
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 150.000€
 2. Σωματικές βλάβες κατά γεγονός έως 300.000€
 3. Υλικές ζημιές κατά γεγονός έως 150.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 450.000€

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Από τροφική δηλητηρίαση
 • Από πυρκαγιά ή/και έκρηξη στις εγκαταστάσεις
 • Ζημιές από τη λειτουργία ανελκυστήρων

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Απαλλαγή € 150 κατ’ ελάχιστο σε κάθε υλική ζημιά.

 Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Κατάστημα-Γραφείο

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Γυμναστήριο-Σχολές χορού

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Κοινόχρηστοι Εμπορικοί χώροι

ΕΥΡΩΠΗ Έντυπο Επιχείρησης

 

Δίπλα σας κάθε στιγμή

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη σε ό,τι θέμα προκύψει και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας