ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε Επαγγελματία

Η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική παρέχει σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

Περιγραφή

Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο Πυρός επιχειρήσεων.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου.
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης Επαγγελματία προσφέρονται με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος.

Πακέτο Καλύψεων Ιατρού

Το πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΗ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο: 150.000€, 300.000€, 450.000€, 600.000€, 800.000€, 1.000.000€
 • Σωματικές βλάβες κατά γεγονός : 150.000€, 300.000€, 450.000€, 600.000, 800.000€, 1.000.000€
 • Υλικές ζημιές κατά γεγονός: 150.000€, 300.000€, 450.000€, 600.000€, 800.000€, 1.000.000€
 • Ανώτατο όριο: 150.000€, 300.000€, 450.000€, 600.000€, 800.000€, 1.000.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • 150,00 ευρώ

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ιατρού

 

 

Πακέτο Καλύψεων Φαρμακοποιού

Το πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΗ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές βλάβες Ανά συμβάν: 25.000€, 30.000€, 50.000€, 75.000€
 • Υλικές ζημιές Ανά συμβάν: 25.000€, 30.000€, 50.000€, 75.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης: 50.000€, 100.000€, 125.000€, 150.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • 10% για κάθε υλική ζημιά με ελάχιστο τα 150 ευρώ

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Φαρμακοποιού

Πακέτο Καλύψεων Δικηγόρου – Συμβολαιογράφου

Το πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΗ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρου – Συμβολαιογράφου παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Η αστική ευθύνη του δικηγόρου – συμβολαιογράφου έναντι τρίτων συνεπεία αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης κατά την άσκηση του επαγγέλματος του.
 • Ελάχιστο όριο ευθύνης: €60.000 ανά γεγονός και €120.000 για όλη την περίοδο ασφάλισης.
 • Η νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων ως συνέπεια της καταστροφής ή απώλειας εγγράφων τρίτων που βρίσκονται υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου.
 • Ελάχιστο όριο ευθύνης: €6.000 ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Δικηγόρου

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Συμβολαιογράφου

Πακέτο Καλύψεων Λογιστών – Φοροτεχνικών

Το πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΗ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών – Φοροτεχνικών παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Η αστική ευθύνη του λογιστή έναντι τρίτων συνεπεία αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης κατά την άσκηση του επαγγέλματος του.
 • Ελάχιστο όριο ευθύνης: €20.000 ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης.
 • Νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων ως συνέπεια της καταστροφής ή απώλειας εγγράφων τρίτων που βρίσκονται υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου.
 • Ελάχιστο όριο ευθύνης: €6.000 ανά γεγονός και για όλη την περίοδο ασφάλισης.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Λογιστών – Φοροτεχνικών

 

 

Πακέτο Καλύψεων Συνεργείων καθαρισμού

Το πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΗ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Συνεργείων καθαρισμού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο: 10.000€, 20.000€, 30.000€, 40.000€
 • Σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 20.000€, 40.000€, 60.000€, 80.000€
 • Υλικές ζημιές κατά γεγονός: 10.000€, 20.000€, 30.000€, 40.000€
 • Ανώτατο όριο: 30.000€, 60.000€, 90.000€, 120.000€

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • 450 ευρώ

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Συνεργείου καθαρισμού

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας