ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Ε Επαγγελματία

Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ασφαλιστική παρέχει ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων επαγγελματικής αστικής ευθύνης με διαφορετικά όρια κάλυψης για την εξασφάλιση του επαγγελματία κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα επαγγελματικής αστικής ευθύνης της Υδρογείου Ασφαλιστικής καλύπτει ιατρούς, φαρμακοποιού, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς και tour operators για λάθη, παραλείψεις, σφάλματα και ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο Πυρός επιχειρήσεων.
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναγγελίας ζημιάς μέχρι και 12 μήνες από τη λήξη του συμβολαίου.
 • Η έκταση των καλύψεων αφορά την Ελληνική Επικράτεια.
 • Δυνατότητα επιλογής του ύψους της απαλλαγής και επέκταση των καλύψεων με νομική προστασία.

Πακέτο Καλύψεων Ιατρού 

Το πρόγραμμα ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών με τα όρια ευθύνης να ξεκινούν από 50.000€ και φτάνουν έως 1.000.000€.

 • Σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής οδύνης ή/και της ηθικής βλάβης.
 • Κατά την αντικατάστασή του από άλλο ιατρό λόγω διακοπών, ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
 • Κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του.
 • Από τη χρήση ελαττωματικού υλικού.
 • Από την παροχή ιατρικής βοήθειας άμεσης ανάγκης, ακόμα και εάν πρόκειται για ειδικότητα διαφορετική από τη δηλωθείσα.

 

Προαιρετικές καλύψεις

 • Νομική Προστασία
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του ιατρείου.

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Ο ιατρός να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμά του και η ειδικότητα του ιατρού να είναι αναγνωρισμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Μηδενική απαλλαγής.
 • 5% επί του ποσού της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό 10.000€.
 • 10% επί του ποσού της αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό 50.000€.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Ιατρού

 

 

Πακέτο Καλύψεων Φαρμακοποιού

Το πρόγραμμα ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών.

 • Σωματικές βλάβες: 25.000€, 30.000€, 45.000€
 • Θάνατος ενός ατόμου: 25.000€, 30.000€, 45.000€
 • Υλικές ζημιές: 10.000€, 15.000€, 20.000€
 • Ομαδικό ατύχημα: 50.000€, 60.000€, 90.000€
 • Σύνολο ευθύνης εταιρείας: 60.000€, 80.000€, 100.000€

 

Προαιρετικές καλύψεις

 • Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εργοδότη έναντι του προσωπικού για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις που θα προκύψουν από ατύχημα εντός της επιχείρησης
 • Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εργοδότη έναντι του προσωπικού για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη εξαιτίας ατυχήματος εντός της επιχείρησης
 • Ποινική νομική προστασία.

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Καθαρό ιστορικό ζημίων

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 •  100,00 ευρώ ανά γεγονός

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Φαρμακοποιού

Πακέτο Καλύψεων Τεχνικών επαγγελμάτων

Το πρόγραμμα ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών για ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος με όρια ευθύνης 50.000€, 100.000€, 150.000€ και 200.000€.

 • Σωματικές βλάβες συνεπεία ατυχήματος
 • Υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος
 • Ψυχική οδύνη
 • Ηθική βλάβη
 • Δικαστικά έξοδα

 

Προαιρετικές καλύψεις

 • Νομική Προστασία
 • Ποινική Νομική Προστασία

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Η Ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ασφαλιζόμενος και τα απασχολούμενα άτομα έχουν την απαιτούμενη από το Νόμο Άδεια για την εργασία που εκτελούν.
 • Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν και δηλωθούν εντός της ασφαλιστικής περιόδου.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Τεχνικών Επαγγελμάτων

 

Πακέτο Καλύψεων Tour Operators

Το πρόγραμμα ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Tour operator παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των παρακάτω επιλογών με τα όρια ευθύνης να ξεκινούν από 150.000€ και φτάνουν έως 300.000€.

 • Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο
 • Υλικές ζημιές κατ’ άτομο
 • Ομαδικό συμβάν για Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές
 • Οικονομικές απώλειες ανά συμβάν
 • Οικονομικές απώλειες για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Επαναπατρισμός ανά ταξιδιώτη λόγω πτώχευσης του Tour Operator
 • Επαναπατρισμός λόγω πτώχευσης του Tour
 • Operator ανά συμβάν και για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Αφερεγγυότητα ανά συμβάν και για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν και θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου (claims made basis). Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας 30 ημέρες.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Tour Operator

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας