ΖΩΗΣ 2

Στα προγράμματα ζωής μπορεί να συμπληρωθεί κάλυψη νοσοκομειακού επιδόματος ή να συνδυαστεί με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης για πλήρη κάλυψη σε όλες τις περιπτώσεις.
Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να επεκταθούν με προαιρετικές καλύψεις όπως η κάλυψη από θάνατο και μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, προσωπικό ατύχημα, απώλεια εισοδήματος και απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων.