ΖΩΗΣ 1

Προσφέρεται κυρίως για εξασφάλιση της οικογένειας του ασφαλισμένου ή αποπληρωμή δανείου σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Οι καταβολές σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γίνουν εφάπαξ ή με περιοδικές καταβολές.
Με την ισόβια ασφάλιση ζωής παρέχεται ποσό που έχει οριστεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου, προσαυξημένο με το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη στους ορισθέντες από τον ασφαλισμένο σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.