Βασικό Πακέτο Αστική Ευθύνη Drone

Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης Drone περιλαμβάνει την κάλυψη αστικής ευθύνης του χειριστή για σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την χρήση του Drone.