Ομαδικό Αποταμίευσης 1

Στα ομαδικά αποταμιευτικά προγράμματα μπορείς να κάνεις το συνδυασμό καλύψεων που επιθυμείς. Συμπεριλαμβάνονται καλύψεις συνταξιοδότησης, εγγυημένου κεφαλαίου ή επενδυτικού στρατηγικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα μπορούν να συνδυαστούν καλύψεις ολικής ή μερικής ανικανότητας και απώλειας ζωής παρέχοντας έτσι πλήρη εξασφάλιση στον ασφαλισμένο και την οικογένεια του.