Οδηγός Ασφάλειας Τεχνικές

Το πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης από την ανέγερση οικοδομής βασίζεται στην αξία προϋπολογισμού του έργου με σκοπό την κάλυψη των τεχνικών εταιρειών, εργολάβων/υπεργολάβων, οικοδομικών επιχειρήσεων, ιδιοκτητών, ή οποιουδήποτε άλλου εμφανίζεται ως κύριος του έργου για αστική ευθύνη έναντι τρίτων ή/και από τυχόν απρόβλεπτα και απρόσμενα γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση του έργου.
Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης εργολάβου παρέχει κάλυψη σε τεχνικές εταιρίες, σε εργολάβους και υπεργολάβους οικοδομών, σε οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και στον ιδιοκτήτη του έργου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων, παραγωγής ενέργειας, εταιρίες χημικών, διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα και εργολάβους δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Ενδεικτικά καλύπτονται μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα, εκθέσεις και συνέδρια.
Αποζημιώνεται η εταιρεία παραγωγής που είναι ασφαλισμένη σύμφωνα με τα όρια και τις καλύψεις που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Αποζημιώνονται οι διοργανωτές ή/και χορηγοί της εκδήλωσης λόγω της ακύρωσης του γεγονότος από τυχαίο και απρόβλεπτο λόγο, όπως για παράδειγμα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αδυναμία εμφάνισης, ζημία από φυσικά φαινόμενα.
Το πρόγραμμα παρέχεται σύμφωνα με το νόμο 685/2020 – Άρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009 και καλύπτει τη συλλογή, φόρτωση και εκφόρτωση και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων με ανώτατο όριο ευθύνης και ανά γεγονός 100.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και δαπανών, που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απαίτησης καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές αποφάσεις.
Η ασφάλιση πρέπει να προηγείται της έναρξης των εργασιών του έργου.
Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:
  • Το είδος του εξοπλισμού.
  • Το ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων.
  • Η ηλικία του εξοπλισμού.
  • Το εύρος της κάλυψης.
  • Τα μέτρα προστασίας.
Μέσα από ένα συμβόλαιο ασφάλισης μηχανικών βλαβών σας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσετε να αποζημιωθείτε από κάθε απρόβλεπτο γεγονός φυσικής ή υλικής απώλειας ή ζημιάς που αφορά τα ασφαλισμένα μηχανήματα και δημιουργεί την ανάγκη επισκευής ή της αντικατάστασής τους.