Οδηγός Ασφάλειας Μεταφορών

Χρειάζεται αίτηση ασφάλισης που χορηγείται από το γραφείο μας, στην οποία θα αναγράφονται πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, των εμπορευμάτων που συνήθως μεταφέρονται, του είδους των μεταφορών καθώς και επιπλέον στοιχεία χρήσιμα για την κάλυψη του δια μεταφορέα.
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου δια μεταφορέα για υλικές ζημιές ή απώλειες που τυχόν προκληθούν κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων ιδιοκτησίας τρίτων.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγράφει ρητώς που, για ποιο ποσό και ποια διάρκεια καλύπτεται ο ασφαλισμένος.
Ενδεικτικά οι ασφαλίσεις μεταφορών καλύπτουν εισαγωγές εμπορευμάτων από διάφορες χώρες του κόσμου, εξαγωγές από την Ελλάδα προς άλλες χώρες και εσωτερικές μετακινήσεις.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή απευθείας με την ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία διεκδίκησης αξιώσεων.
Χρειάζεται αίτηση ασφάλισης που χορηγείται από το γραφείο μας και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος, οι πιο βασικοί είναι:
  • Το όριο ευθύνης
  • Το είδος των εμπορευμάτων
  • Τρόπος μεταφοράς
Το ασφαλιστήριο ευθύνης μεταφορέα καλύπτει τις αξιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια μεταφοράς των εμπορευμάτων. Το ασφαλιστήριο μεταφοράς εμπορευμάτων καλύπτει ζημίες που θα υποστούν τα οποιαδήποτε μεταφερόμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στη φορτωτική.
Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης μεταφορέα μπορεί να είναι:
  • Οριστικό: αφορά μια μόνο φόρτωση, συγκεκριμένο ταξίδι και συγκεκριμένο φορτίο
  • Προασφαλιστήριο: είναι ίδιο με το οριστικό όμως δεν αναγράφει ασφάλιστρα γιατί δεν είναι γνωστό πότε και με πόσες φορτώσεις θα γίνει μία εισαγωγή ή μία εξαγωγή.
  • Διαρκές: χρησιμοποιείται όταν γίνονται συνεχής φορτώσεις.
 
Το πρόγραμμα καλύπτει την ευθύνη της μεταφοράς των εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων και ενδεικτικά περιλαμβάνει την αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου μεταφορέα, για απώλεια ή ζημία των μεταφερόμενων ειδών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, κατά τη μεταφορά τους από αποθήκη σε αποθήκη, κατά την παραμονή των εμπορευμάτων σε τελωνειακούς χώρους και σε ιδιωτικούς χώρους αποθήκευσης και σε ενδεχόμενες στάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.