Οδηγός Ασφάλειας Επιχείρησης

Με το ασφαλιστήριο νομικής προστασίας ο ασφαλισμένος καλύπτεται για όλες τις δαπάνες που θα χρειαστούν με σκοπό τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του έναντι κάποιου τρίτου. Αντίθετα, η αστική ευθύνη καλύπτει την αποζημίωση ή αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκαλέσει ο ασφαλισμένος σε κάποιον τρίτο.
Τα ασφάλιστρα εξαρτώνται και υπολογίζονται σύμφωνα με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, κάποιοι από αυτούς είναι το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ο αριθμό των κλινών, και οι επιλεγμένες καλύψεις.
Τα προγράμματα ασφάλισης ξενοδοχείων περιλαμβάνουν πληθώρα καλύψεων όπως την κάλυψη της περιουσίας του ξενοδοχείου προστατεύοντας κτίριο και περιεχόμενο, των ευθυνών του ξενοδοχείου παρέχοντας κάλυψη αστικής ευθύνης αλλά και κάλυψη απώλειας κερδών σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από ασφαλιζόμενους κινδύνους.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Νομικής Προστασίας καλύπτουν τις δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την διεκδίκηση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου και απευθύνονται σε πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα και δραστηριότητες.
Η ασφάλεια Cyber προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, όπως η διαρροή δεδομένων, η οποία μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την επιχείρηση.
Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν να ασφαλιστούν όλων των ειδών τα ξενοδοχεία, μικρά και μεγάλα, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, και πανσιόν.
Καλύπτεται η ευθύνη του επαγγελματία στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους από αξιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει στον ασφαλιζόμενο τα ποσά που ο ίδιος θα υποχρεωνόταν - ως αστικά υπεύθυνος - να καταβάλει σαν αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να προκληθούν χωρίς τη θέλησή του σε τρίτους.
Σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης χειριστή drone καλύπτει τον χειριστή από τυχόν αξιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές κατά την πτητική λειτουργία του Drone. Yπάρχουν περιπτώσεις όπως η επαγγελματική χρήση που η ασφάλιση είναι υποχρεωτική από το νόμο.
Όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ασφαλιστούν πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και να τηρούν τα νόμιμα μέσα πυροπροστασίας. Αν για κάποια κάλυψη χρειάζεται κάτι επιπλέον θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.