Οδηγός Ασφάλειας Αποταμίευσης

Στο πρόγραμμα αυτό ο αποταμιευτικός λογαριασμός του συμβολαίου πιστώνεται με τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλέξει ο πελάτης και υπολογίζονται διαιρώντας το ποσό του επενδυόμενου μέρους του ασφαλίστρου με την τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα της πίστωσης. Στον πελάτη δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Κατά τη λήξη της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα λάβει ως εφάπαξ ποσό το ποσό που έχει συμφωνηθεί συν τα κέρδη από τον επενδυτικό λογαριασμό.
Στο πρόγραμμα αυτό ο αποταμιευτικός λογαριασμός του συμβολαίου πιστώνεται με τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλέξει ο πελάτης και υπολογίζονται διαιρώντας το ποσό του επενδυόμενου μέρους του ασφαλίστρου με την τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα της πίστωσης. Στον πελάτη δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Κατά τη λήξη της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα λάβει σε προκαθορισμένες δόσεις το ποσό που έχει συμφωνηθεί συν τα κέρδη από τον επενδυτικό λογαριασμό.
Τα επενδυτικά προγράμματα unit linked, μπορούν να συνδυαστούν με ασφάλεια ζωής για μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι, παρέχεται επιπλέον κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου εξασφαλίζοντας τους οικείους του και έχοντας τη δυνατότητα να λάβουν κάποια χρήματα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης.
Τα προγράμματα Unit Linked ή αλλιώς επενδυτικά προγράμματα απευθύνονται σε όσους έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν συστηματικά ένα μέρος του εισοδήματός τους με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για το μέλλον. Αποτελούν μια εναλλακτική αποταμίευση, επενδύοντας μέρος των χρημάτων σου σε ένα επενδυτικό όχημα μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα, μετριάζοντας σημαντικά το ρίσκο με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων σου. Η επένδυση γίνεται με χρήση αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλαδή ενός χαρτοφυλακίου αξιών με διασπορά. Φανταστείτε τα αμοιβαία κεφάλαια σαν έναν κουμπαρά ενός επενδυτή. Ο κουμπαράς μέσα περιέχει διάφορα είδη κεφαλαίων όπως μετοχές, ομόλογα ή ειδικές καταθέσεις, τα οποία ο επενδυτής τα διαχειρίζεται με τρόπο τέτοιο προκειμένου μακροπρόθεσμα να αποκτήσει κέρδος από την αύξηση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία επενδύει. Μέσω του επενδυτικού προγράμματος μπορείς να έχεις ευελιξία στις πληρωμές καθώς ορίζεις εσύ το ασφάλιστρο με βάση την οικονομική σου δυνατότητα, αλλά και τη συχνότητα των πληρωμών. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις τα ασφάλιστρα αν αλλάξουν τα οικονομικά σου δεδομένα.
Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρα σας μπορείτε να επενδύσετε σε ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα για να:
  • Αγοράσετε Σπίτι.
  • Εξασφαλίσετε τις σπουδές των παιδιών σας.
  • Δημιουργήσετε ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο συνταξιοδότησης.
  • Αποταμιεύσετε χρήματα για κάθε μελλοντική ανάγκη.
Όχι. Όσο πιο νέος συνάψετε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα τόσο λιγότερα χρήματα θα πληρώσετε εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη απόδοση στη λήξη του συμβολαίου.
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του συμβολαίου το ποσό μεταφέρεται στους δικαιούχους.
Τα πλεονεκτήματα του είναι τα εξής:
  • γνωρίζεις από τώρα την ημερομηνία συνταξιοδότησης και το ύψος της μηνιαίας σύνταξης
  • επιλέγεις τον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • επιλέγεις τον τρόπο είσπραξης της σύνταξης (εφάπαξ ποσό, ισόβια μηνιαία σύνταξη, μηνιαία σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα)
Είναι το δικαίωμα που έχετε να διακόψετε το ασφαλιστήριο σας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, μετά την αφαίρεση του δικαιώματος συμβολαίου και των εξόδων που έχετε πραγματοποιήσει.
Μέσω των προγραμμάτων unit linked μπορεί κανείς να επενδύσει σε Καταθέσεις, Ομόλογα ή/και Μετοχές.