Ξενοδοχείο 1

Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης περιλαμβάνει πληθώρα καλύψεων όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, θραύση κρυστάλλων, βραχυκύκλωμα, κλοπή, αστική ευθύνη και άλλες χρήσιμες καλύψεις για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας κάθε ξενοδοχειακής μονάδας.