Προαιρετικές Καλύψεις

Οι προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται στα προγράμματα cmr είναι Κάλυψη Κινδύνου Ολικής Κλοπής, Κάλυψη Κινδύνου Μερικής Κλοπής και Κάλυψη Κινδύνου Φορτοεκφόρτωσης & Μικροζημιών.