Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Για την έκδοση ασφαλιστηρίου θα χρειαστεί το διαβατήριο και η συμπλήρωση αίτησης ασφάλισης. Επίσης, παρά το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες περιλαμβάνουν στα ασφαλιστήρια τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις, τα ασφάλιστρα διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία.