Τι προσφέρει η ασφάλεια Νομικής Προστασίας;

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Νομικής Προστασίας καλύπτουν τις δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την διεκδίκηση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου και απευθύνονται σε πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα και δραστηριότητες.