Τι μου προσφέρει ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα;

  • Προσαρμογή των παραμέτρων ασφάλισης στις δικές μου ανάγκες (Διάρκεια- Ύψος Ασφαλίστρων- Ύψος Σύνταξης)
  • Ελευθερία στην επιλογή των παροχών
  • Εγγύηση καταβολής της σύνταξης μου μετά τη λήξη του συμβολαίου
  • Διατήρηση του επιπέδου ζωής μου κατά τη συνταξιοδότηση.