Τι είναι η μικτή ασφάλεια σκάφους;

Η μικτή ασφάλιση σκάφους αφορά ζημίες που μπορεί να υποστεί το ίδιος το σκάφος σας από πυρκαγιά, κλοπή, ζημίες από σύγκρουση ή πρόσκρουση, καθώς και άλλους κινδύνους θαλάσσης.