Τι είναι η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη;

Καλύπτεται η ευθύνη του επαγγελματία στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους από αξιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει στον ασφαλιζόμενο τα ποσά που ο ίδιος θα υποχρεωνόταν – ως αστικά υπεύθυνος – να καταβάλει σαν αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να προκληθούν χωρίς τη θέλησή του σε τρίτους.