Τι είναι η αστική ευθύνη δια μεταφορέα;

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου δια μεταφορέα για υλικές ζημιές ή απώλειες που τυχόν προκληθούν κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων ιδιοκτησίας τρίτων.