Τι είναι η απαλλαγή;

Απαλλαγή είναι το ποσό που σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου καλείται να καταβάλει ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.