Τι έγγραφα απαιτούνται για την ασφάλιση αστικής ευθύνης δια μεταφορέα;

Χρειάζεται αίτηση ασφάλισης που χορηγείται από το γραφείο μας, στην οποία θα αναγράφονται πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, των εμπορευμάτων που συνήθως μεταφέρονται, του είδους των μεταφορών καθώς και επιπλέον στοιχεία χρήσιμα για την κάλυψη του δια μεταφορέα.