Σε ποια έκταση χορηγείται η κάλυψη του ασφαλιστηρίου;

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγράφει ρητώς που, για ποιο ποσό και ποια διάρκεια καλύπτεται ο ασφαλισμένος.