Πώς υπολογίζεται η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος μου;

Η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος αντιστοιχεί στην κατά την κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τρέχουσα εμπορική αξία αυτού.