Πρόσκαιρη Ασφάλιση

Προσφέρεται κυρίως για εξασφάλιση της οικογένειας του ασφαλισμένου ή αποπληρωμή δανείου σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Οι καταβολές σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γίνουν εφάπαξ ή με περιοδικές καταβολές.