Προαιρετικές Καλύψεις

Μπορείς να επεκτείνεις το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης με καλύψεις όπως Ολική κλοπή ποδηλάτου, Κάλυψη ιδίων ζημιών από Πρόσκρουση, Εκτροπή, Ανατροπή, Κατακρήμνιση, Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού, Έκρηξη, Τρομοκρατικές/Πολιτικές/Κακόβουλες Ενέργειες, Φυσικά και Γεωλογικά Φαινόμενα, Προστασία αξίας ειδικής ενδυμασίας & εξοπλισμού ποδηλάτη, Ενοικίαση υποκατάστατου ποδηλάτου, Νομική προστασία, Προσωπικό Ατύχημα ποδηλάτη και Οδική Βοήθεια.