Προαιρετικές καλύψεις

Το βασικό πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη καλύψεων όπως τρομοκρατικές ενέργειες, αστική ευθύνη στην περιβάλλου σα περιουσία σας ή σε περιουσία τρίτων από έκρηξη και σε κινητά μηχανήματα ή εξοπλισμό, ακόμη και σε χώρους εκτός των εγκαταστάσεων, από εξωτερικές αιτίες.