Προαιρετικές καλύψεις

Το βασικό πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη των εξής καλύψεων Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε cd,κ.λ.π., που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης, Αυξημένο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης μετά από ζημιογόνο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πιθανή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης αυτής. Κίνδυνοι μεταφοράς και Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού.