Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Drone

Τα προγράμματα ασφάλισης Drone μπορούν να επεκταθούν με τις εξής προαιρετικές καλύψεις. Νομική προστασία για να καλυφθείτε από δικαστικά έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος από τη χρήση του Drone. Ίδιες Ζημιές του Drone, σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται ζημιές στο ίδιο το Drone κατά τη χρήση αυτού από πιστοποιημένο χειριστή. Είναι κάλυψη η οποία δίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.