Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες επενδύσεων;

Μέσω των προγραμμάτων unit linked μπορεί κανείς να επενδύσει σε Καταθέσεις, Ομόλογα ή/και Μετοχές.