Ποια τα χαρακτηριστικά ασφάλισης ανέγερσης οικοδομής;

Το πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης από την ανέγερση οικοδομής βασίζεται στην αξία προϋπολογισμού του έργου με σκοπό την κάλυψη των τεχνικών εταιρειών, εργολάβων/υπεργολάβων, οικοδομικών επιχειρήσεων, ιδιοκτητών, ή οποιουδήποτε άλλου εμφανίζεται ως κύριος του έργου από τυχόν απρόβλεπτα και απρόσμενα γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση του έργου.