Ποια η διαφορά του ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης μεταφορέα με το ασφαλιστήριο μεταφοράς εμπορευμάτων;

Το ασφαλιστήριο ευθύνης μεταφορέα καλύπτει τις αξιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Το ασφαλιστήριο μεταφοράς εμπορευμάτων καλύπτει ζημίες που θα υποστούν τα οποιαδήποτε μεταφερόμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στη φορτωτική.