Ποια έγγραφα χρειάζονται για την ασφάλεια σκάφους;

Ανάλογα τη χρήση του σκάφους θα ζητηθούν διαφορετικά δικαιολογητικά.

  • Αν είναι προσωπικής αναψυχής θα χρειαστεί Αίτηση Ασφάλισης και άδεια σκάφους
  • Αν είναι επαγγελματικό θα χρειαστούν Αίτηση Ασφάλισης, Γενικό Πρωτόκολλο Επιθεώρησης και Έγγραφο Εθνικότητας.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις εφόσον υπάρχει μόνιμος χειριστής θα απαιτηθεί και το δίπλωμα του.