Νοσοκομειακές Καλύψεις

Στα προγράμματα ζωής μπορεί να συμπληρωθεί κάλυψη νοσοκομειακού επιδόματος ή να συνδυαστεί με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης για πλήρη κάλυψη σε όλες τις περιπτώσεις.