Ισόβια Ασφάλιση

Με την ισόβια ασφάλιση ζωής παρέχεται ποσό που έχει οριστεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου, προσαυξημένο με το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη στους ορισθέντες από τον ασφαλισμένο σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.