Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Α.Ε Επαγγελματία

Στην αστική ευθύνη επαγγελματία καλύπτεται ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν και βοηθοί του ασφαλισμένου, καλύπτονται και εκείνοι εφόσον περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συνήθους επαγγελματικής τους δραστηριότητας.