Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Α.Ε Επαγγελματία

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, από την επαγγελματική ιδιότητά του, για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από παράβαση καθήκοντος ή από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή και των, κατονομαζόμενων στο ασφαλιστήριο, βοηθών του, κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.