Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης

Στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης περιλαμβάνεται η κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης, δηλαδή η κάλυψη από σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την άσκηση της επαγγελματικής σου δραστηριότητας.