Αστική Ευθύνη Διαρροής Υγρών

Καλύπτονται οι απαιτήσεις τρίτων λόγω πρόκλησης ζημιών από διαρροή υγρών του ασφαλισμένου οχήματος.