ΜΙΝΕΤΤΑ Αστική Ευθύνη

Η Μινέττα Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα αστικής ευθύνης επιχειρήσεων που καλύπτουν τις αξιώσεις τρίτων από τυχόν σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές κατά την άσκηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περιγραφή

Έχοντας επιλέξει την ΜΙΝΕΤΤΑ για την ασφάλιση της αστικής σας ευθύνης, θα έχετε τη σωστή κάλυψη και τους κατάλληλους ανθρώπους να στηριχθείτε πάνω τους.

 • Υπάρχει ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων ανά είδος επιχείρησης για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ή / και τη χωρητικότητα της επιχείρησης.

Βασικές Κατηγορίες Καλύψεων

Γενική Αστική Ευθύνη

Ασφάλισε την επιχείρηση σου για αξιώσεις τρίτων από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση της συνήθους δραστηριότητας σου.

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Εξασφάλισε την αποζημίωση υπαλλήλου που τυχόν ζητηθεί από λάθος ή παράλειψη κατά την επαγγελματική σας σχέση.

 

Ασφάλεια Αντικειμένων Τρίτων
Προφύλαξε τα αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης σου και για τα οποία μπορεί να σου ζητηθεί η οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

Πακέτα Καλύψεων

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Γενική Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των επιλογών Α, Β, Γ και Δ.

 

Πακέτο καλύψεων Α

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 30.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 10.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 60.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 100.000€

 

Πακέτο καλύψεων Β

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 50.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 20.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 100.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 150.000€

 

Πακέτο καλύψεων Γ

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 75.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 25.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 150.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 200.000€

 

Πακέτο καλύψεων Δ

 • Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 100.000€
 • Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 30.000€
 • Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 200.000€
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 300.000€

 

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Επέκταση φορτοεκφορτώσεων
 • Αστική ευθύνη προϊόντος
 • Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων
 • Αστική ευθύνη για κλοπή προσωπικών αντικειμένων πελατών
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία Συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών / αερομοντέλων (ΣμηΕΑ-Drones)
 • Επέκταση αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων ή/και στεγασμένων σταθμών οχημάτων

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Απαλλαγή σε κάθε υλική ζημιά το ύψος της οποίας εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και τα επιλεγμένα όρια ασφαλιστικής κάλυψης.
 • € 150 σε κάθε υλική ζημιά.

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας