ΜΙΝΕΤΤΑ Αστική Ευθύνη

Η Μινέττα Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα αστικής ευθύνης επιχειρήσεων που καλύπτουν τις αξιώσεις τρίτων από τυχόν σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές κατά την άσκηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περιγραφή

Έχοντας επιλέξει την ΜΙΝΕΤΤΑ για την ασφάλιση της αστικής σας ευθύνης, θα έχετε τη σωστή κάλυψη και τους κατάλληλους ανθρώπους να στηριχθείτε πάνω τους.

 • Υπάρχει ευρεία γκάμα προαιρετικών καλύψεων ανά είδος επιχείρησης για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων.
 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός της επιχείρησης.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα ή / και τη χωρητικότητα της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Καλύψεων

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Γενική Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων παρέχεται στην έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνονται μέσω των επιλογών Α, Β, Γ και Δ.

 • Πακέτο καλύψεων Α
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 30.000€
 2. Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 10.000€
 3. Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 60.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 100.000€
 • Πακέτο καλύψεων Β
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 50.000€
 2. Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 20.000€
 3. Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 100.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 150.000€
 • Πακέτο καλύψεων Γ
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 75.000€
 2. Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 25.000€
 3. Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 150.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 200.000€
 • Πακέτο καλύψεων Δ
 1. Σωματικές βλάβες κατά άτομο έως 100.000€
 2. Υλικές ζημιές ανά συμβάν έως 30.000€
 3. Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος έως 200.000€
 4. Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο έως 300.000€

Προαιρετικές Καλύψεις 

 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Επέκταση φορτοεκφορτώσεων
 • Αστική ευθύνη προϊόντος
 • Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων
 • Αστική ευθύνη για κλοπή προσωπικών αντικειμένων πελατών
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία Συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών / αερομοντέλων (ΣμηΕΑ-Drones)
 • Επέκταση αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων ή/και στεγασμένων σταθμών οχημάτων

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Απαλλαγή σε κάθε υλική ζημιά το ύψος της οποίας εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και τα επιλεγμένα όρια ασφαλιστικής κάλυψης.
 • € 150 σε κάθε υλική ζημιά.

 Προϋποθέσεις ασφάλισης 

 • Η επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών

Έγγραφο Πληροφοριών IPID

ΜΙΝΕΤΤΑ Έντυπο Επιχείρησης

 

Δίπλα σας κάθε στιγμή

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη σε ό,τι θέμα προκύψει και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας