ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε Επαγγελματία

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική μέσα από ένα πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει, μεριμνεί για την εξασφάλιση κάθε καταλογισμού ευθύνης μέσω των προγραμμάτων Αστικής Ευθύνης.

Περιγραφή

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που βαραίνουν τον ασφαλισμένο, σύμφωνα και με τον Νόμο, είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης από τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες, συνεπεία κινδύνων που ελλοχεύουν από την λειτουργία της δραστηριότητάς του.

 • Παρέχονται ως αυτόνομα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συνδυαστικά με ασφαλιστήριο πυρός.
 • Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι απαραίτητες καλύψεις για την εξασφάλιση του επαγγελματία.
 • Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σύμφωνα με την επαγγελματική κατηγορία.

Πακέτο Καλύψεων

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης απευθύνεται σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Λογιστές οι οποίοι δεν συμμετέχουν και δεν εργάζονται σε δικηγορικές ή συμβολαιογραφικές εταιρίες και των οποίων οι μικτές ετήσιες αμοιβές του δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 100.000.

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Όριο ευθύνης ανά γεγονός και για όλη την ετήσια διάρκεια 30.000€, 50.000€, 100.000€.
 • Την Αστική Ευθύνη από την λειτουργία του χώρου του γραφείου του ασφαλιζομένου.
 • Κάλυψη Απώλειας εγγράφων έως του ποσού των € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως.

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών, νόμιμη επαγγελματική άδεια, άσκηση επαγγέλματος τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία της ασφάλισης και να μην υπάρχουν κυρώσεις από Δικηγορικό σύλλογο ή άλλο κρατικό φορέα.
 • Καθαρό ιστορικό ζημιών, νόμιμη επαγγελματική άδεια, άσκηση επαγγέλματος τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία της ασφάλισης και να μην υπάρχουν κυρώσεις από κρατικό ή επαγγελματικό φορέα.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πακέτο Α 500 ευρώ.
 • Πακέτο Β 650 ευρώ.
 • Πακέτο Γ 1.000 ευρώ.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Δικηγόρων-Συμβολαιογράφων

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Λογιστών-Φοροτεχνικών

Πακέτο Καλύψεων Αρχιτεκτόνων – Πολ. Μηχανικών

Απευθύνεται σε Ελεύθερους Επαγγελματικές Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων (πελατών του) για τυχόν λάθη ή παραλείψεις από την άσκηση της Επαγγελματικής του δραστηριότητας και των οποίων οι μικτές ετήσιες αμοιβές δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 500.000.

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Όριο ευθύνης ανά γεγονός και για όλη την ετήσια διάρκεια 100.000€, 200.000€, 300.000€.
 • Την Αστική Ευθύνη από την λειτουργία του χώρου του γραφείου του ασφαλιζομένου.
 • Κάλυψη Απώλειας εγγράφων έως του ποσού των € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως.

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Καθαρό ιστορικό ζημιών και άσκηση επαγγέλματος τουλάχιστον τριών(3) ετών από την ημερομηνία της.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πακέτο Α 1.250 ευρώ.
 • Πακέτο Β 2.500 ευρώ.
 • Πακέτο Γ 3.000 ευρώ.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Αρχιτεκτόνων – Πολ. Μηχανικών

 

 

Πακέτο Καλύψεων Τεχνικών Επαγγελμάτων

Αφορά την κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από την παροχή υπηρεσιών Ψυκτικών και Συντηρητών καυστήρων, των οποίων οι μικτές ετήσιες αμοιβές δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 100.000

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 30.000€, 50.000€, 75.000€.
 • Ανώτατο Όριο στη διάρκεια συμβολαίου 60.000€, 100.000€, 150.000€.
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.
 • Την Αστική Ευθύνη από την λειτουργία του χώρου συμπεριλαμβανομένης και της πτώσης φωτεινών επιγραφών που είναι σταθερά προσδεμένες στην πρόσοψη του καταστήματος.
 • Την αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης που θα προκληθεί προς τρίτους από τους χώρους του καταστήματος.

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Ο ασφαλιζόμενος και τα τυχόν απασχολούμενα άτομα από αυτόν, να έχουν την απαιτούμενη από τον Νόμο Άδεια για τις εργασίες που εκτελούν.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • Πακέτο Α 150 ευρώ.
 • Πακέτο Β 300 ευρώ.
 • Πακέτο Γ 400 ευρώ.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Τεχνικών Επαγγελμάτων

 

Πακέτο Καλύψεων 

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από την παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού μαλλιών, ποδιών, χεριών και αποτρίχωσης.

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 30.000€, 50.000€, 75.000€.
 • Ανώτατο Όριο στη διάρκεια συμβολαίου 60.000€, 100.000€, 150.000€.
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.
 • Την Αστική Ευθύνη από την λειτουργία του χώρου συμπεριλαμβανομένης και της πτώσης φωτεινών επιγραφών που είναι σταθερά προσδεμένες στην πρόσοψη του καταστήματος.
 • Την αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης που θα προκληθεί προς τρίτους από τους χώρους του καταστήματος.

 

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Ο ασφαλιζόμενος και τα τυχόν απασχολούμενα άτομα από αυτόν, να έχουν την απαιτούμενη από τον Νόμο Νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι το ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς.

 • 150 ευρώ σε κάθε απαίτηση.

 

Ενημερωτικά έγγραφα

Έγγραφο Πληροφοριών IPID-Κομμωτήρια-Μανικιούρ-Πεντικιούρ

  Για άμεση εξυπηρέτηση επικοινωνήστε μαζί μας