Βασικό Πακέτο Ασφάλειας Επιχείρησης

Στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης περιουσίας περιλαμβάνεται η κάλυψη της πυρκαγιάς και ό,τι σχετίζεται με αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει διαφορετικά προγράμματα στα οποία πραγματοποιεί άλλο συνδυασμό καλύψεων, σε γενικά όμως πλαίσια οι βασικές καλύψεις πυρκαγιάς είναι ίδιες για όλα τα προγράμματα.