Προγράμματα Unit Linked

Τα προγράμματα Unit Linked ή αλλιώς επενδυτικά προγράμματα απευθύνονται σε όσους έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν συστηματικά ένα μέρος του εισοδήματός τους με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για το μέλλον. Αποτελούν μια εναλλακτική αποταμίευση, επενδύοντας μέρος των χρημάτων σου σε ένα επενδυτικό όχημα μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα, μετριάζοντας σημαντικά το ρίσκο με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων σου. Η επένδυση γίνεται με χρήση αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλαδή ενός χαρτοφυλακίου αξιών με διασπορά. Φανταστείτε τα αμοιβαία κεφάλαια σαν έναν κουμπαρά ενός επενδυτή. Ο κουμπαράς μέσα περιέχει διάφορα είδη κεφαλαίων όπως μετοχές, ομόλογα ή ειδικές καταθέσεις, τα οποία ο επενδυτής τα διαχειρίζεται με τρόπο τέτοιο προκειμένου μακροπρόθεσμα να αποκτήσει κέρδος από την αύξηση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία επενδύει. Μέσω του επενδυτικού προγράμματος μπορείς να έχεις ευελιξία στις πληρωμές καθώς ορίζεις εσύ το ασφάλιστρο με βάση την οικονομική σου δυνατότητα, αλλά και τη συχνότητα των πληρωμών. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις τα ασφάλιστρα αν αλλάξουν τα οικονομικά σου δεδομένα.